Mesleki Eğitim Bilgilendirme

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi, kapsamının genişletilmesi ve konulara bütüncül yaklaşım sergileyen bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu

 • 50’den az çalışanı olan az tehlikeli    sınıfta yer alan işyerleri için (30.06.2016) tarihi itibariyle
 • 50’den az çalışanı olan tehlikeli         sınıfta yer alan işyerleri için (01.01.2014) tarihi itibariyle
 • 50’den az çalışanı olan çok tehlikeli  sınıfta yer alan işyerleri için  (30.06.2013) tarihi itibariyle
 • Diğer işyerleri için kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, (01.01.2013) tarihi itibariyle

 

İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurmak zorundadır.

İş Verenin Diğer  Sorumlulukları

İşveren (Kamu veya Özel) hangi tehlike sınıfında olursa olsun  1 kişi dahi çalıştırsa diğer sorumlulukları

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşturulması
 2. Risk analizlerinin yapılması
 3. Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım planları
 4. Tahliye planları
 5. Çalışanların bilgilendirilmesi
 6. Çalışanların eğitimi
 7. Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

 

Almam Gereken İSG Hizmeti Süresi Nedir?

İSG UZMANI

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

Az tehlikeli sınıfta , çalışan başına ayda en az 6 dakika.

Tehlikeli sınıfta,  çalışan başına ayda en az 8 dakika

Çok tehlikeli sınıfta, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

İŞYERİ HEKİMİ

Az tehlikeli         sınıfta;                  ayda en az 4 dakika.

Tehlikeli               sınıfta;                 ayda en az 6 dakika.

Çok tehlikeli       sınıfta;                 ayda en az 8 dakika.

İş Verenlerin Yükümlülükleri Nelerdir?

 • İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür
 • Her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
 • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
 • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
 • Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
 • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
 • İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
 • İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Yükümlülükleri

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirimleri

 • İşveren tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak rapor hazırlamak ve son dakika önlenmiş olayların dahi değerlendirmesini yapmak ile yükümlüdür.
 • İşverenler, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde
 • Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK’ya bildirilecektir.

Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Bilgi ve Eğitim

 • İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür .
 • Çalışanlar, işyerinde karşılaşabilecekleri her durum hakkında olduğu gibi, hak ve sorumlulukları ile ilgili de bilgilendirilecektir.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışacak olanların, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeleri şart olmuştur.

Risk Değerlendirmesi Ekibinde Kimler Yer Alabilir

 • İşveren veya işveren vekili.
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
 • İşyerindeki çalışan temsilcileri.
 • İşyerindeki destek elemanları.
 • İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda Kimler Yer Alır

 1. a) İşveren veya işveren vekili,
 2. b) İş güvenliği uzmanı,
 3. c) İşyeri hekimi,

ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

 1. d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
 2. e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
 3. f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

Az tehlikeli gruptaki işyerlerinin Kurullarında  şimdilik İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu yoktur.

İdari Para Cezaları

 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3361 Türk Lirası.
 • Aykırılığın devam ettiği her ay için 5041 Türk Lirası.
 • Acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, acil/yakın tehlike halinde işyerinin tahliyesine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1120 Türk Lirası.
 • Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar 1120 Türk Lirası.
 • İşyerinde genel iş sağlığı ve güvenliği sağlamayan, mesleki riskleri önlenmesi için koruyucu malzemeleri temin etmeyen, eğitim vermeyen, bilgilendirme yapmayan bu kapsamda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2000 Türk Lirası.
Paylaş