Türkiye’deki Mesleki Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi

1
1.514 views

Türkiye’de  Mesleki  Eğitim  ve  Öğretimin  geliştirilmesine  yönelik  bu  Strateji  Belgesi,

AB fonlarıyla  yürütülen  MEGEP  projesi  kapsamında  hazırlanmış  olan  Türkiye’deki  Mesleki Eğitim  ve  Öğretim  Sisteminin  Reformu  Yeşil  Belgesinin  (Ankara,  Haziran  2006)  takibi niteliğindedir.
Strateji Belgesi, aşağıdakileri amaçlamaktadır;

 • MEB   ve    Mesleki    Eğitim   ve    Öğretimin   diğer    anahtar   paydaşları    tarafından gerçekleştirilecek  daha  ileri  düzeydeki  eylemler  için  sınırlı  sayıda  anahtar  stratejik amaç belirlemek;
 • Eylül  2007’de  sona  erecek  olan  MEGEP’in  etkileyici  başarılarının  uzun  vadede sürekliliğini sağlamak ve
  Türk makamların gayretli bir Mesleki Eğitim ve Öğretim politikası izleme konusunda yakın tarihte kaydettikleri ilerlemeleri değerlendirmek.

Tüm Avrupa Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemleri için ortak olan altı genel ilke altında yeniden gruplandırılmıştır. Bu ilkeler şunlardır:

 1. İstihdama uygunluğun güçlendirilmesi,
 2. Kalitenin arttırılması,
 3. Mesleki Eğitim ve Öğretimin statüsünün geliştirilmesi,
 4. Sosyal katılımın desteklenmesi,
 5. Mesleki Eğitim ve Öğretimin finansmanı için kaynakların seferber edilmesi,
 6. Etkinliğin arttırılmasına yönelik olarak yerinden yönetime geçilmesi.

BİRİNCİ İLKE:İSTİHDAMA UYGUNLUĞUN GÜÇLENDİRİLMESİ

1. MYK’nın kuruluşunun desteklenmesi

1.1 MYK, büyük bir kurumsal gelişmedir
1.2 MYK için kurumsal destek

2. Eğitim standartları ile meslek standartları arasında bağlantı sağlanması

3. Öğrencilerin değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması
3.1 Mevcut durum
3.2   MEB’in     değerlendirme      prosedürlerinin       tasarlanmasındaki       rolünün     açıklığa kavuşturulması ve güçlendirilmesi

İKİNCİ İLKE: KALİTENİN ARTIRILMASI

4. Kalitenin arttırılmasına yönelik olarak Mesleki Eğitim ve Öğretim tedarikinin
Rasyonelleştirilmesi

4.1 Kayıt modellerinin değiştirilmesine dayanan nicel yaklaşımın birçok kusuru vardır:
4.2   Kalitenin   arttırılmasına   yönelik   olarak   okul   tedarikinin   rasyonelleştirilmesine dayanan bir yaklaşımın savunulması:
4.3    Kaynakların       daha     büyük,     tek-meslek      alanında      eğitim     sunan     okullarda yoğunlaştırılması yoluyla kalitenin arttırılması

5.   Meslek   standartlarına   dayalı   öğretim   programlarının   uygulanması   için   imkan
sağlamak üzere sosyal ortakların teşvik edilmesi

5.1 MEGEP, sektör düzeyinde tekrarlanabilir değildir
5.2 Okul gruplarına hizmet sunan iyi-donanımlı eğitim merkezlerinin kurulması

6. Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmeni eğitiminin güncellenmesi ve değiştirilmesi

6.1 Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmeni eğitimindeki mevcut eksiklikler
6.2 Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmen eğitiminin kalitesinin arttırılması
6.3 Hizmet-içi öğretmen eğitiminin sağlanması

7. Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarındaki iyi uygulamaların teşvik edilmesi için bir
“kalite ödülü” uygulamasının oluşturulması

7.1 Bir “kalite ödülü” uygulamasının başlatılması
7.2 Beklenen maliyet ve faydalar

8. Kalite güvencesi ve yönetimi

8.1 MEB’de Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
8.2 TKY’nin Mesleki Eğitim ve Öğretim Okullarına uygulanması

ÜÇÜNCÜ İLKE: MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

9. Mesleki Eğitim ve Öğretimden Yüksek Öğretime Geçiş

9.1 “Eşit itibar” konusu
9.2 Türkiye’de yüksek öğrenime geçişe ilişkin olarak ortaya çıkan konular
9.3 Tavsiyeler

DÖRDÜNCÜ İLKE: SOSYAL KATILIMIN DESTEKLENMESİ

10. Sosyal katılım sağlanması amacıyla KOBI tabanlı çıraklık eğitiminin güçlendirilmesi

10.1 Türkiye’de çıraklık
10.2 Bir çıraklık stratejisine doğru

11. Hayat Boyu Öğrenme politikasının bir parçası olarak Sürekli Mesleki Eğitim ve
Öğretimin geliştirilmesi,

11.1 Sürekli Mesleki Eğitim talebi
11.2  Sürekli Mesleki Eğitim için vergi indirimi

BEŞİNCİ İLKE: MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN FİNANSMANI İÇİN KAYNAKLARIN SEFERBER EDİLMESİ

12. Başlangıç Mesleki Eğitim ve Öğretimi için Kaynaklarının Arttırılması

12.1   MEB   tarafından   Mesleki   Eğitim   ve   Öğretime   yapılan   harcamaların   temel özellikleri
12.2 Vergilendirme yoluyla bütçe dışı fonların seferber edilmesi
12.3 Özel sektörün mesleki eğitim ve öğretime katkısı: nakdi mi yoksa ayni mi?

13. Sürekli Mesleki Eğitimin finanse edilmesi için okul döner sermayelerinin
Düzenlenmesi

13.1. Amaçlar
13.2 Döner sermayelerin mevcut gelişimi
13.3 Döner sermayeleri kapsamına alan yeni Kanun

ALTINCI İLKE: ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK OLARAK

Yerinden Yönetime Geçilmesi

14. Neyin yönetimi kime devredilerek yerinden yönetime geçilecektir?

14.1 Neden yerinden yönetim?
14.2 MEB için yeni yönetim fonksiyonları
14.3 İl Müdürlüklerine daha fazla yönetim sorumluluğu verilmesi

15. Okul özerkliği: Ayrıntılı okul bütçelerinden genel okul bütçelerine geçiş

15.1. Okul bütçeleri: Mevcut durum
15.2. Mesleki eğitim ve öğretim okulları için genel bütçelere doğru

Kaynak: http://mesbil.meb.gov.tr/genel/mesleki_egitim_strateji_belgesi.html

Paylaş

1 YORUM

 1. Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlulugu varmıdır ?bu belgeyi almak için gerekli olan belgeler nedir.istanbul da yeter kılık belgesi veren MGK tarafından yetkilendirilmiş sizin dışınızda belge veren varmıdır??

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here